Aktuálne výzvy

0
Rate this post

Dňa 7. apríla 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky samosprávne kraje, mimo bratislavského.

Oprávnenými cieľovými skupinami sú zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia v nasledovných odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 6. júna 2008. Upozornenie: V Prílohe č. 4 tejto výzvy – “Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (formulár)” boli vykonané malé formálne úpravy – odo dňa 9.4.2008 je v súbore “prílohy k výzve” zverejnená aktualizovaná verzia.

Súbor príloh k výve zo 7. apríla je doplnený o Prílohu č. 19 Vzor zmluvy medzi prijímateľom a zamestnávateľom a Prílohu č. 20 Vzor zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom.