Archív informácií o vyhodnotení žiadostí o NFP

0

Dňa 6. júna 2008 sa skončilo prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 2.2 „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“, predkladaných v rámci prvej zverejnenej výzvy.

            Vo výzve, ktorú MZ SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) vyhlásilo 7. apríla 2008, boli oprávnenou cieľovou skupinou zdravotnícki pracovníci zaradení do špecializačného štúdia v odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia.

            Na MZ SR bolo v stanovenej lehote doručených 5 žiadostí o NFP.

            V súčasnosti prebieha proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o NFP, ktorý pozostáva z troch základných fáz: z kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, odborného hodnotenia žiadosti o NFP a procesu výberu  žiadosti o NFP.

            Cieľom kontroly formálnej správnosti je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií oprávnenosti a úplnosti registrovaných žiadostí o NFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

               V prípade, ak sa pri kontrole oprávnenosti (v rámci kontroly formálnej správnosti) žiadosti o NFP zistí, že predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované kritériá oprávnenosti, SORO môže z ďalšieho procesu schvaľovania žiadosti o NFP vyradiť tie, ktoré minimálne jedno z kritérií oprávnenosti nesplnili.

               Pokiaľ sa pri kontrole úplnosti (v rámci kontroly formálnej správnosti) žiadosti o NFP zistí, že predložená žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti (kritériá úplnosti), SORO vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí v stanovenej lehote. Z ďalšieho procesu schvaľovania žiadosti o NFP môže SORO taktiež vyradiť tie, ktoré nesplnili minimálne jedno z kritérií úplnosti ani po vyzvaní SORO na ich doplnenie v stanovenej časovej lehote.

               Následne po vykonaní predbežnej finančnej kontroly prebieha proces odborného hodnotenia v súlade s hodnotiacimi kritériami schválenými Monitorovacím výborom pre OPV.

Za účelom výberu a schvaľovania žiadostí o NFP zriadilo SORO Výberovú komisiu, ktorá ako kolektívny orgán na základe výberový kritérií žiadosti o NFP schvaľuje, zamieta, alebo rozhoduje o zaradení žiadosti do zásobníka projektov, na základe vykonanej kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia a predbežnej finančnej kontroly žiadostí o NFP. O výsledku bude SORO žiadateľa informovať po skončení zasadnutia Výberovej komisie. Zoznam schválených žiadostí o NFP bude po skončení zasadnutia Výberovej komisie zverejnený na webovej stránke SORO v časti „Vyhodnotenie žiadostí o NFP“.