Čo je OPZ

0

Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky na čerpanie pomoci z fondov Európskej únie (EÚ) pre sektor zdravotníctva na roky 2007 – 2013.

Obsahuje analýzu, stratégiu, ciele a prioritné osi s aktivitami na dosiahnutie stanovených cieľov, ktoré budú realizované s využitím národných zdrojov a zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Riadiacim orgánom pre OPZ je na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 z 8. 10. 2006 Ministerstvo zdravotníctva SR.

OPZ nadväzuje na ciele a priority Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013 (NSRR) ako základného strategického programového dokumentu SR pre oblasť kohéznej a regionálnej politiky, pričom implementuje a bližšie rozpracováva jeho špecifickú prioritu „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry“.

OPZ vytvára podmienky pre konvergenciu Slovenskej republiky (SR)  na úroveň vyspelejších krajín EÚ v oblasti zdravotnej starostlivosti a významnou mierou prispieva k tomu, aby sa celková konvergencia ekonomiky SR k priemeru EÚ – 15 uskutočňovala cestou trvalo udržateľného rozvoja.

OPZ je zameraný na cieľ „Konvergencia“ čo znamená, že môžu byť podporované tie regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily za obdobie rokov 2000 – 2002 je menší ako 75 % priemeru EÚ 25. Na území SR toto kritérium spĺňajú všetky regióny NUTS II (západné, stredné a východné Slovensko) s výnimkou Bratislavského kraja. Západoslovenský región tvoria Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj, Stredoslovenský región tvoria Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj a Východoslovenský región tvoria Prešovský a Košický samosprávny kraj.

Upozornenie MZ SR : “Anglický preklad nemožno považovať za oficiálny dokument. Jedinou oficiálnou verziou dokumentu je jeho verzia v slovenskom jazyku” .