Čo je RO

0

Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. RO je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. Riadiacim orgánom pre Operačný program Zdravotníctvo je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Adresa RO:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Sekcia európskych programov a projektov

Limbová 2, P.O. BOX 52,837 52 Bratislava 37Tel.: ++421 2 593 73 111

Fax.: ++421 2 547 77 983

E-mail: [email protected]