Úvodná stránka

0

19.11.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásilo dňa 19. novembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Výzva bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifický cieľ 1: Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva a rámcovú aktivitu 2.2.1: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov.

Zameriava sa na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky samosprávne kraje SR, okrem Bratislavského.

Oprávnenými cieľovými skupinami sú zdravotnícki pracovníci študujúci v špecializačných študijných programoch vzdelávacích ustanovizní , ktorých potreba podpory špecializačného štúdia vyplynula z výsledkov analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov za príslušný samosprávny kraj, avšak prioritne v nasledovných špecializačných odboroch:

Kategória lekár:

·         všeobecné lekárstvo;

·         anestéziológia a intenzívna medicína;

·         rádiológia;

·         radiačná onkológia;

·         urgentná medicína;

·         patologická anatómia;

Kategória zubný lekár:

·         stomatológia;

Kategória sestra:

·         anestéziológia a intenzívna starostlivosť;

·         intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých;

·         intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii;

·         špecializovaná urgentná starostlivosť;

Kategória pôrodná asistentka:

·         pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite.

Pomoc je adresovaná výhradne cieľovým skupinám v rámci oprávneného cieľa. Posudzuje sa či daný zdravotnícky pracovník má trvalý pracovný pomer u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci územia cieľa Konvergencia, bez ohľadu na jeho trvalé bydlisko. Dĺžka trvania aktivít projektu je určená maximálne na 36 mesiacov.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 315 miliónov slovenských korún.  Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 30 miliónov  a maximálna výška 45 miliónov Sk.

Žiadosť o NFP treba doručiť na Ministerstvo zdravotníctva SR najneskôr do 13. februára 2009

do 15.30 hod. do podateľne Ministerstva zdravotníctva SR alebo ju v stanovenom termíne zaslať poštou na nižšie uvedenú adresu vyhlasovateľa.  

Informačné semináre: Termín informačného seminára sa stanoví po vzájomnej dohode vyhlasovateľa výzvy a oprávnených žiadateľov najneskôr do troch týždňov po vyhlásení tejto výzvy a bude zverejnený na webovej stránke www.health-sf.sk.

Výzva bude trvalo zverejnená v sekcii Aktuálne výzvy.