Harmonogram výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva školstva SR pre OPV aktualizoval indikatívny harmonogram výziev pre  opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve na rok 2008.

Názov

Výzva –  Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

Špecifický cieľ

Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva

Rámcová aktivita 2.2.1

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Prijímatelia

VÚC

Finančná alokácia výzvy

14 000 000 SKK

Finančná alokácia na projekt

500 000 SKK – 2 000 000 SKK

Termín vyhlásenia výzvy

marec 2008

Termín ukončenia výzvy

máj 2008

Názov

Výzva – Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

Špecifický cieľ

Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva

Rámcová aktivita 2.2.1

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Prijímatelia

VÚC

Finančná alokácia výzvy

315 000 000 SKK

Finančná alokácia na projekt

30 000 000 SKK – 45 000 000 SKK

Termín vyhlásenia výzvy

november 2008

Termín ukončenia výzvy

február 2009

Názov

Výzva –  Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.

Špecifický cieľ

Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Rámcová aktivita 2.2.5

Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Prijímatelia

Stavovské organizácie v zdravotníctve zastupujúce zdravotníckych pracovníkov – lekárov.

Finančná alokácia výzvy

50 000 000 SKK

Finančná alokácia na projekt

30 000 000 SKK – 50 000 000 SKK

Termín vyhlásenia výzvy

september 2008

Termín ukončenia výzvy

november 2008