Harmonogram výziev

0

Názov

Výzva – Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve

Cieľ

Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva

Špecifický cieľ

Budovať odborné ľudské zdroje v zdravotníctve v nadväznosti na reštrukturalizáciu zdravotníctva

Rámcová aktivita 2.2.2

Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním

zdravotnej starostlivosti

Prijímatelia

Regionálna a miestna samospráva a štátna správa, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, ústredné orgány štátnej správy.

Finančná alokácia výzvy

100 000 000 SKK

Finančná alokácia na projekt

5 000 000 SKK – 15 000 000 SKK

Termín vyhlásenia výzvy

apríl 2009

Termín ukončenia výzvy

september 2009