Príručka pre prijímateľa z OPZ

0

17.2.2009

Príručka pre prijímateľa z Operačného programu Zdravotníctvo je zostavená tak, aby poskytla doplňujúce informácie prijímateľovi a zároveň slúžila ako pomoc pre jeho orientáciu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok počas realizácie projektu.

Príručka je návodom ako správne postupovať pri implementácii projektu tak, aby implementácia prebiehala optimálne a projekt bol úspešne ukončený.

Príručka usmerňuje prijímateľa pri predkladaní dokumentácie z procesu VO/OVS na RO, pri príprave a predkladaní žiadostí o platbu vrátane požadovaných príloh, pri príprave a predkladaní Žiadosti o zmenu vrátane požadovaných príloh,  pri vypracovaní monitorovacích správ k schválenému projektu, popisuje proces overovania na mieste, príklady nezrovnalostí, postup pri vrátení finančných prostriedkov, ukončenie projektu (vrátane jeho kolaudácie) a v neposlednom rade publicitu projektu.

Príručka  poskytuje prijímateľovi informácie akú požadovanú dokumentáciu a v akých množstvách (originály resp. kópie overené štatutárnym zástupcom prijímateľa) je potrebné v uvedených súvislostiach predkladať RO (MZ SR).

Príručka nenahrádza žiadne ustanovenia dohodnuté medzi RO a prijímateľom v Zmluve o poskytnutí NFP, iba ich dopĺňa, prípadne vysvetľuje.

Obsah  príručky vychádza z legislatívnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky a dokumentov príslušných k Operačnému programu Zdravotníctvo.