Príručka pre žiadateľa o NFP

0

Slúži ako zdroj informácií potrebných pre získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu kvalitného projektu. Príručka je návodom ako správne postupovať pri  procese získavania NFP a poskytuje žiadateľom základné informácie o možnostiach a spôsobe  jeho získania

Táto verzia príručky pre žiadateľa o NFP je súčasťou vyhlásenej výzvy v rámci prioritnej osi 1, opatrenia 1.1. OPZ..

22.7.2008