Metodický predpis pre žiadateľa o NFP z ESF

0

Slúži ako zdroj informácií potrebných pre získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu kvalitného projektu. Príručka je návodom ako správne postupovať pri  procese získavania NFP a poskytuje žiadateľom základné informácie o možnostiach a spôsobe  jeho získania.