Úvodná stránka

0
Rate this post

11.04.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie. Funkciu riadiaceho orgánu plní  Ministerstvo školstva SR.

Rezortu zdravotníctva bola v rámci Operačného programu Vzdelávanie delegovaná implementácia opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, ktorého cieľom je podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva. Zámerom opatrenia je, aby ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov viedlo k rozvoju špecifických zdravotníckych vedomostí a praktických zručností na výkon vysokonáročných a zložitých odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností v zdravotníctve, ako aj k saturácii vznikajúcich požiadaviek jednotlivých regiónov Slovenskej republiky a zdravotníckych zariadení na doplnenie chýbajúcich kapacít ľudských zdrojov.

Ministerstvo zdravotníctva SR verí, že webová stránka prispeje k dobrej informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o výzvach a aktivitách realizovaných v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie. V najbližších dňoch bude webová stránka priebežne obsahovo dopĺňaná.