Úvodná stránka

0

30.09.2008

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  pre Operačný program Vzdelávanie vyhlásilo 30.septembra výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“.

Výzva bola vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie: Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, so zameraním na špecifický cieľ 2: Zavádzať inovácie a zvyšovať kvalitu v systéme ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve a rámcovú aktivitu 2.2.5: Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Výzva sa zameriava na podporu rozvoja nových foriem ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – lekárov prostredníctvom dištančnej formy vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi sú stavovská organizácia v zdravotníctve zastupujúca lekárov a mimovládne organizácie zameriavajúce sa vo svojej činnosti na podporu zdravotníckych pracovníkov – lekárov.

Do projektu môžu byť ako spolupracujúce subjekty zapojené vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce ministerstvom zdravotníctva akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (napr. lekárske fakulty), odborníci zabezpečujúci ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve a zdravotnícke organizácie ako zamestnávatelia zdravotníckych pracovníkov – lekárov.

Na základe tejto výzvy možno poskytnúť pomoc na rozvoj týchto regiónov: západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj) a východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj. Ide o také regióny, v ktorých HDP na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako 75% priemerného HDP v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie.

Oprávnenými cieľovými skupinami sú zdravotnícki pracovníci – lekári, vykonávajúci svoje zdravotnícke povolanie vo vyššie uvedených oprávnených regiónoch na poskytnutie finančnej pomoci z výzvy.

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP). Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR) vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu predstavuje 50 miliónov slovenských korún.  Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 30 miliónov  a maximálna výška 50 miliónov Sk.

Žiadosť o NFP treba doručiť na Ministerstvo zdravotníctva SR najneskôr do 28. novembra 2008 do 15.30 hod.

Výzva so všetkými povinnými prílohami je zverejnená na webovej www.opv.health-sf.sk v sekcii výzvy.