Úvodná stránka

0

11.09.2008

Dňa 11. septembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu a predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry  všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5.

Riadiaci orgán výzvu vyhlásil v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a opatrenia 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc.

Cieľom  výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Oprávnenými žiadateľmi sú zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné nemocnice, ktoré majú sídlo na území SR a právnu subjektivitu v súlade s legislatívou SR.

Oprávnené aktivity projektu musia súvisieť s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Celkový objem finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenený  na túto výzvu predstavuje 2,4 miliardy Sk. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 100 miliónov  a maximálna výška 800 miliónov Sk.

Na základe tejto výzvy možno poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov oprávnených na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia zodpovedajúce úrovni NUTS II, to znamená západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj), východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj).

Pre určenie oprávnenosti miesta realizácie projektu nie je smerodajné sídlo žiadateľa, ale umiestnenie infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu.

Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. 

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 09.01.2009. Podrobné informácie o výzve nájdete na webovej stránke www.opz.health-sf.sk, ako aj na dvoch informačných seminároch. 

Prvý informačný seminár  pre poteciálnych žiadateľov  o NFP sa uskutoční v stredu 17. septembra 2008 v malej zasadačke na Magistráte mesta Košice od 10.00 h do 14.00 h. Druhý informačný seminár bude v pondelok 22. septembra 2008 v kongresovej sále MZ SR od 10.00 h  do 14.00 h.

Záujemcovia o informačný seminár v Košiciach, nahláste sa prosím na [email protected], najneskôr do utorka 16. septembra do 10.00 h. Záujemcovia o seminár v Bratislave, oznámte nám svoju účasť najneskôr do štvrtka 18. septembra do konca pracovnej doby na rovnakú emailovú adresu.

Výzvu spolu s prílohami nájdete v sekcii Výzvy. Tlačová správa je v sekcii Informácie pre médiá, v kategórii Správy.