Navštívte internetové portály

0
Rate this post

Štrukturálne fondy, Kohézny fond
www.strukturalnefondy.sk

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

http://www.strukturalnefondy.sk/Default.aspx?CatId=61

Centrálny koordinačný orgán pri Úrade vlády SR

http://www.nsrr.sk/aktuality/

Ministerstvo financií SR

Programové obdobie 2007 – 2013

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6231

Portál Európskej únie

http://europa.eu/index_sk.htm

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

 http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=269b52f68488a717ea99b07b9923dc5b&SMC=1

Linky na dôležité štátne inštitúcieNárodná rada Slovenskej republiky

www.nrsr.sk/

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk/

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
www.prezident.sk/

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR- Centrálny koordinačný orgán
www.build.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

www.minedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR Riadiaci orgán pre OPZ
www.health.gov.sk,  www.health-sf.sk  (SORO pre OPV)

Ministerstvo životného prostredia SR
www.enviro.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
www.justice.gov.sk/

Ministerstvo kultúry SR
www.culture.gov.sk/

Ministerstvo financií SR
www.finance.gov.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
www.land.gov.sk/

Ministerstvo obrany SR
www.mosr.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí SR
www.foreign.gov.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
www.telecom.gov.sk/

Ministerstvo vnútra SR
www.minv.sk/

Linky týkajúce sa EÚInformačný portál EÚ

www.europa.eu/index_sk.htm

Internetová stránka Úradu vlády SR o EÚ
www.euroinfo.gov.sk/index/index.php

Euro Info Centrum
www.eic.sk

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku www.europskyparlament.sk/index/index.php

Európsky parlament
www.europarl.europa.eu/news/public/default_sk.htm

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
www.europa.sk

Európska komisia
www.ec.europa.eu

Prístup k právu EÚ
www.eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Publikácie Európskej únie
www.publications.europa.eu/eur_lex/index_sk.htm