Počet prijatých žiadostí o NFP

0

v rámci vyhlásenej výzvy OPZ 2008/1.2/01   s názvom  „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5“.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 79 665 405,30 EUR
(2 400 000 000 Sk*).

Minimálna výška NFP pre jedného žiadateľa je 3 319 391,89 EUR (100 000 000 Sk*) a maximálna výška 26 555 135,10 EUR (800 000 000 Sk*)

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP

Celkový počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP

Celkové výdavky žiadostí
o NFP

Celková požadovaná

výška NFP

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov na výzvu

18

SKK

5 052 289 968,79

SKK

4 877 012 511,10

203,21%

EUR

167 705 303,35

EUR

161 887 157,64