Počet schválených a neschválených žiadostí o NFP

0

Po vyhlásení výzvy v rámci jednotlivých prioritných osí v Operačnom programe Zdravotníctvo, prijatí žiadostí o NFP a po ich vyhodnotení Ministerstvo zdravotníctva SR zverejní ďalšie informácie v rubrikách:

Počet prijatých žiadostí o NFP

Počet schválených a neschválených žiadostí o NFP

Zoznam podporených projektov