Rozhodnutie

0

Rozhodnutie o odmietnutí
poskytnúť informáciu

V Bratislave dňa ……………..

Číslo…………

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m

žiadosti o poskytnutie informácie o………………………………………………………………………………….,

ktorú podal (kto)…………………………… (kedy)……………………….. pod evidenčným číslom……………

Odôvodnenie:

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 zákona o slobode informácií ministrovi zdravotníctva SR.

Podpis

Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky