Rozklad

0

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Meno:

Priezvisko:

Trvalé bydlisko

alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby:

Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná):

Dátum podania žiadosti:

Dátum odmietnutia žiadosti:

Z čoho je možné badať porušenie zákona:

Čoho sa žiadateľ dožaduje