Výzvy OPZ

0

Dňa 22.7.2008 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo výhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja . Výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc, v rámci prioritnej osi 1 opatrenia 1.1 Operačného programu Zdravotníctvo.

Celkový objem finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenený  na túto výzvu predstavuje 600 miliónov Sk. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 50 miliónov  a maximálna výška 200 miliónov korún.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc, vrátane nákupu prístrojového vybavenia a zdravotníckej techniky, s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 23.10.2008.  Informačné semináre k  výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  29. júla v Košiciach a 31. júla v Bratislave.

Prvý sa uskutoční v utorok 29. júla 2008 v kongresovej miestnosti Auly A. Einsteina vo Vzdelávacom centre TeleDom na Timonovej 27 v Košiciach v čase od 10.00 do 14.00 h., druhý informačný seminár bude vo štvrtok 31. júla 2008 v kongresovej sále na pôde MZ SR, Limbova 2 v Bratislave od 10.00 do 14.00 h.

Záujemcovia o informačný seminár v Košiciach, prosím nahláste sa včas na [email protected]  najneskôr do štvrtka  24. júla  do konca pracovnej doby.  Záujemcovia o seminár v Bratislave, oznámte nám svoju účasť najneskôr do  utorka 29. júla do 12.00 h na rovnakú emailovú adresu. Kapacita na seminároch je obmedzená.