Výzvy OPZ

0

Dňa 20. januára 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR  ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2010/2.1/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti
s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Rezort ju vyhlásil v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 500 000 EUR a maximálna výška je  3 500 000 EUR.

Výzva je časovo ohraničená.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave.

Prvý seminár sa uskutoční v stredu 3. februára 2010 v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.00 hod.

Druhý seminár  bude 4. februára 2010 v zasadačke Kultúrno-spoločenského centra Atrium Klub, Zuzkin park 4, Košice od 10.00 do 13.00 hod. 

Tretí seminár sa uskutoční 5. februára 2010 v zasadačke Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2 Bratislava od 10.00 do 13.00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 2. februára 2010 na mailovú adresu [email protected]

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene dátumu prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva zo 7. mája 2010 na 17. mája 2010.

RO pristúpil k tomuto kroku z dôvodu odstavenia modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta v rámci verejného portálu ITMS od 20.4.2010 do 28.4. 2010.

Zároveň upozorňujeme, že celková suma finančných prostriedkov na nenávratný finančný príspevok (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, bola navýšená z 5 700 000 EUR
na 8 200
000 EUR. Minimálna a maximálna výška na jednu žiadosť ostáva nezmenená.

Zmena uzávierky prijímania žiadostí o NFP platí od 23. apríla 2010. 

XXX

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o predĺžení dátumu prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 17. mája  2010 na 4.  júna 2010.

Zmena uzávierky prijímania žiadostí o NFP platí od  13. 05. 2010.