Výzvy OPZ

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo v súlade s §13 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva upravuje výzvu OPZ 2009/1.1/01 z dôvodu nasledovných úprav príloh výzvy:

  1. Úprava prílohy Čestné vyhlásenia  Príručky pre žiadateľa (príloha výzvy č.3) nasledovným spôsobom. Príloha sa rozširuje o:

–     Čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

–    Čestné vyhlásenie žiadateľa, že vážne neporušil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo ostatných nástrojov finančnej pomoci poskytnutých zo zahraničia

  1. Príloha výzvy č. 23 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP sa v súlade s vyhlásenou výzvou rozširuje a dopĺňa nasledovným spôsobom:
  • Príloha č. 16 Zoznamu povinných príloh žiadosti o NFP sa rozširuje o

– &nbnbsp;   Čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom

–    Čestné vyhlásenie žiadateľa, že vážne neporušil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo ostatných nástrojov finančnej pomoci poskytnutých zo zahraničia

Pri predkladaní prílohy  žiadateľ postupuje postupom zadefinovaným v Príručke pre žiadateľa.

  1. Aktualizácia Prílohy výzvy č. 9 Hodnotiace a výberové kritériá.

Aktualizáciou boli doplnené pokyny pre výberovú komisiu k aplikácii výberových kritérií v časti 5 Proces výberu žiadostí o NFP a výberové kritériá. Hodnotiace ani výberové kritériá aktualizáciou neboli zmenené. Aktualizované znenie Hodnotiacich a výberových kritérií pre OPZ schválil Monitorovací výbor pre OPZ písomnou procedúrou dňa 29.5.2009.

Aktualizované prílohy výzvy č.3, 9 a 23 tvoria prílohu tohto upozornenia.