Výzvy OPZ

0

Dňa 29. mája 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Výzva bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 15 000 000 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 350 000,- EUR  a maximálna výška 2 000 000,- EUR.

Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená na tejto webovej str&aaacute;nke do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy. 

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol výzvou stanovený na 2.  septembra 2009.

UPOZORNENIE:

Na základe Upozornenia pre žiadateľov o NFP č. 5 je z dôvodu úpravy príloh výzvy dňom 15.7.2009 výzva na predkladanie žiadostí o NFP OPZ 2009/2.1/01 pozastavená v dĺžke trvania 15 kalendárnych dní v súlade so zákonom č. 528/2008 Z..z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Týmto sa pôvodný dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 02.09.2009  posúva na 17.9.2009. 

Aktualizované prílohy výzvy č.3 a č.22 sú nižšie samostatne zverejnené. Ostatné prílohy ani podmienky výzvy sa nemenia.