Výzvy OPZ

0

Dňa 26. februára 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu  OPZ 2010/2.1/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia” v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlasuje v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.
Sú to o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje  8 000 000 EUR.  Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 350 000 EUR a maximálna výška je 2 000 000 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP
je výzvou stanovený na 26. mája 2010.

Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená
na webovej stránke www.opz.health-sf.sk do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy v sekcii Aktuality a v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene dátumu prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/02.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 26. mája 2010 na 25.  júna 2010.

RO pristúpilo k tomuto kroku z dôvodu dočasnej nefunkčnosti verejného portálu ITMS vo februári, ktorá neumožnila žiadateľom o NFP predkladať žiadosti o&nnbsp;NFP elektronicky.

Ďalším dôvodom bolo odstavenie modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta do portálu ITMS v termíne od 20. – 28.  apríla 2010.

Zmena platí od  11. 05. 2010.

XXX

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene dátumu uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/02.

Dátum uzávierky  prijímania žiadostí o NFP  sa posúva z pôvodného dátumu 25. júna 2010 na 7. júla 2010.

RO pristúpilo k tomuto kroku  vzhľadom na termín schválenia Lokálnych stratégií komplexného prístupu a dočasnú nefunkčnosť verejného portálu ITMS v čase od 18. do 20. júna  2010.

Zmena platí od  18. júna 2010.