Výzvy OPZ

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo pozastavuje výzvu OPZ 2009/2.1/01 z dôvodu nasledovných úprav príloh výzvy:

1. Úprava prílohy  Čestné vyhlásenia  Príručky pre žiadateľa (príloha výzvy č.3) nasledovným spôsobom. Príloha sa rozširuje o :

  • Čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že vážne neporušil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo ostatných nástrojov finančnej pomoci poskytnutých zo zahraničia

2. Príloha výzvy č. 22 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP sa rozširuje a dopĺňa  nasledovným spôsobom:

  • Príloha č. 18 Zoznamu povinných príloh sa rozširuje o
  • Čestn&eaeacute; vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
  • Čestné vyhlásenie žiadateľa, že vážne neporučil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo oststných nástrojov finančnj pomoci poskytnutých zo zahraničia
  • Dopĺňa sa Príloha č. 28 Doklad preukazujúci schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja subjektu územnej samosprávy a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, vo forme overenej kópie uznesenia zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy.

Prílohu č. 28 predkladá v rámci povinných príloh žiadosti o NFP iba žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy. Príloha sa predkladá za účelom overenia podmienky na predloženie žiadosti o NFP podľa ods. 8 §7 (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku) a ods. 8 §8 (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce) z&aacutaacute;kona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

Pri predkladaní príloh žiadateľ postupuje postupom zadefinovaným v Príručke pre žiadateľa.

Aktualizované prílohy výzvy č.3 a č.22 tvoria prílohu tohto upozornenia.

V zmysle zákona č. 528/2008 Z..z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo dňom 15.7.2009 pozastavuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP OPZ 2009/2.1/01 v dĺžke trvania 15 kalendárnych dní.

Týmto sa pôvodný dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 02.09.2009  posúva na 17.9.2009.