Výzvy OPZ

0

Dňa 29. mája 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre národný projekt – Nákup mobilných mamografických jednotiek.

Výzva je zverejnená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.2  Obnova a modernizácia zdravotníckej techniky.

Cieľom výzvy je podporiť nákup mobilných mamografických jednotiek pre zabezpečenie vyššej kvality vyšetrení pri nižšej radiačnej dávke, skrátenie doby vyšetrenia a zníženie úmrtnosti žien na rakovinu prsníka ako aj úsporu nákladov na liečbu včasnou diagnostikou.

Oprávneným žiadateľom pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Nákup mobilných mamografických jednotiek” je Východoslovenský onkologický ústav, a.s..

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu, predstavuje 4 308 716,85 EUR.

Z uvedenej celkovej sumy sa bude 80,75 % hradiť z ERDF, 14,25 % zo Štátneho rozpočtu SR a oslovený žiadateľ Východoslovenský onkologický ústav, a.s má svoj predložený projekt spolufinancovať piatimi percentami z celkovej sumy.  

Výzva je časovo ohraničená a dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 16.9.2009.