Výzvy OPZ

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len “OPZ”) upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z OPZ (ďalej len “NFP”), že dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP výzvy OPZ 2009/2.1/02 sa posúva z 30.12.2009 na 15.01. 2010.

Všetky podmienky poskytnutia pomoci zadefinované vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP zostávajú nezmenené.

Súčasne Riadiaci orgán vydáva pre žiadateľov o NFP Usmernenie na predkladanie povinnej prílohy žiadosti o NFP č.14 –  Účtovná závierka.