Výzvy OPZ

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len “OPZ”) upozorňuje žiadateľov  predkladajúcich žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”)  z OPZ, že bola  aktualizovaná Príručka pre žiadateľa o NFP (ďalej len “Príručka”).

Aktualizácia Príručky sa vzťahuje na žiadateľov v rámci vyhlásených výziev:

1. OPZ 2009/1.2/01

2. OPZ 2010/2.1/01 

Podľa aktuálne platného Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 boli v Príručke upravené otázky týkajúce sa príspevku projektu k napĺňaniu cieľov jednotlivých horizontálnych priorít v časti Inštrukcia na vyplnenie žiadosti o NFP a opisu projektu.

Uvedená zmena nemá vplyv na metodiku stanovenia ukazovateľov, ktorými žiadateľ deklaruje napĺňanie cieľov jednotlivých horizontálnych priorít, ani na podmienky poskytnutia pomoci.

Aktualizovaná Príručka je súčasťou príloh oboch výziev.