Výzvy OPZ

0

Upozornenie sa vzťahuje na žiadateľov, ktorý plánujú predložiť žiadosť o poskytnutie NFP v rámci vyhlásenej výzvy OPZ 2010/2.1/01

V prípade, že má projekt vplyv na niektorú z horizontálnych priorít, žiadateľ musí najprv vybrať relevantný ukazovateľ pre danú horizontálnu prioritu v záložke Harmonogram a indikátory v tabuľke 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov a následne priradí tento ukazovateľ s rovnakými údajmi  k danej horizontálnej priorite aj v záložke Horizontálne priority v tabuľke 15.

Upozorňujeme žiadateľov, ktorí identifikujú svoj projekt ako relevantný k Horizontálnej priorite Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR”), že pri zadávaní žiadosti o NFP do verejného portálu ITMS, sa v ponuke indikátorov relevantných k HP TUR chybne zobrazuje indikátor s názvom

„Celková plocha technicky zhodnotených objektov” kód indikátora V.0.0.0.0.001.0002.

Týmto upozorňujeme žiadateľov, aby si uvedený ukazovateľ nevyberali, nakoľko nie je relevantný pre HP TUR a vybrali si zo zastávajúcich dvoch indikátorov.

V prípade, že žiadateľ má záujem uvedený indikátor sledovať, vyberie si ho a definuje v  tabuľke 12. Hodnoty merateľných ukazovateľov ako Projektovýyacute; ukazovateľ ale už ho nepriradí k HP TUR v záložke Horizontálne priority v tabuľke 15.

V súčasnosti sa odstránením tejto technickej chyby vo verejnom portáli ITMS zaoberá poskytovateľ ITMS.

Pri zadávaní žiadosti o NFP do verejného portálu ITMS odporúčame žiadateľom, aby sa riadili materiálom vypracovaným RO s názvom  „Postup pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez portál ITMS pre projekty financované  z OPZ”.

Materiál je zverejnený v sekcii „Možnosti získania nenávratného finančného príspevku z OPZ” v kategórii „ITMS”.