Výzvy OPZ

0
Rate this post

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu pre záujemcov o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01.

Cieľom je realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.

Záujemcovia musia požadované doklady doručiť v písomnej forme najneskôr do 2. apríla 2015 do 15:00 hod. do podateľne MZ SR, alebo ich do stanoveného dátumu zaslať poštou/kuriérom na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia európskych programov a projektov

Odbor posudzovania projektov

Limbová 2

P.O. Box 52

837 52 Bratislava

Obálku je potrebné označiť nápisom: Externý hodnotiteľ pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01.

Viac informácií nájdete dole v prílohách