Výzvy OPZ

0

Dňa 3. júna 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 10 752 848,68 eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP 7 000 000,00 eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 3. septembra 2014 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti obsahuje samotná výzva a prílohy k nej.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Žiline, v Košiciach a v Trnave.

Prvý seminár sa uskutoční vo štvrtok 19. júna 2014 v Hoteli Holiday Inn Žilina,  Športová 2, Žilina od 11.00 do  13.30 hod.

Druhý seminár  bude v piatok 20. júna 2014 v  Hoteli Ambassador,  Hlavná 101, Košice od 10.00 do 12.30 hod. 

Tretí sa uskutoční  v pondelok 23. júna 2014 v Hoteli Holiday Inn Trnava, Hornopotočná 5, Trnava od 10.00  do 12.30 hod.

Záujemcovia o informačné semináre prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 18. júna 2014 na mailovú adresu [email protected] 

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho  koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013  k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o nasledovných zmenách v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01:

  • termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 3. septembra 2014 na 15.  októbra 2014,

  • z dôvodu identifikácie voľných zdrojov v rámci opatrenia 2.1 Operačného programu Zdravotníctvo sa alokácia výzvy  zvyšuje z pôvodných 10 752 848,68 EUR na 12 394 441,23 EUR.

Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 27. augusta 2014.

2014-08-27   08:32:46