Výzvy OPZ

0
Rate this post

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5″.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 „Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám”, opatrenia 2.1 „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti”.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií ambulantných zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5 – ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 9 427 121,64 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 2 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 11. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Bratislave a v Košiciach.

Prvý seminár sa uskutoční vo štvrtok 5.3.2015 v kongresovej sále 152/1,2,3 v budove Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava od 10.00 do 14.00 hod.

Druhý seminár bude v piatok 6.3.2015 v konferenčnej miestnosti hotela Ambassador, Hlavná 101, Košice od 10.00 do 14.00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 3.3.2015 na mailovú adresu [email protected]

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o navýšení  prostriedkov NFP v rámci opatrenia 2.1 na výzvu OPZ 2015/2.1/01.

Z dôvodu uvoľnených finančných prostriedkov na opatrení 2.1 RO rozhodlo o navýšení  prostriedkov NFP na výzvu OPZ 2015/2.1/01. Pôvodná alokácia 9 427 121,64 EUR sa navyšuje na 10 204 545,25 EUR. Ostatné podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 07. mája 2015.