Výzvy OPZ

0
Rate this post

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc  s prednostným zameraním na liečbu  ochorení skupiny 5″.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc”, opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc” a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc”.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 – ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.1 a opatrenia 1.2 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Bratislave a v Košiciach.

Prvý seminár sa uskutoční vo štvrtok 5.3.2015 v kongresovej sále 152/1,2,3 v budove Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava od 10.00 do 14.00 hod.

Druhý seminár bude v piatok 6.3.2015 v konferenčnej miestnosti hotela Ambassador, Hlavná 101, Košice od 10.00 do 14.00 hod.

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 3.3.2015 na mailovú adresu [email protected]

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o nasledovných zmenách v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01:

  • termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 22. mája 2015 na 29.mája 2015,
  • z dôvodu identifikácie voľných zdrojov v rámci Prioritnej osi 1 Operačného programu Zdravotníctvo sa indikatívna alokácia výzvy  zvyšuje z pôvodných 17 638 017,00 EUR na 18 352 659,36 EUR.

Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 20. mája 2015.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o posune termínu uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01 z pôvodného dátumu 29. mája 2015 na 5.júna 2015.

Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 27. mája 2015.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o posune termínu uzávierky prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01 z pôvodného dátumu 5. jún 2015 na 12.júna 2015.

Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 4. júna 2015.