Archív informácií 2008

0

Začiatok akcie: 31.03.2009       Koniec akcie: 31.03.2009

III. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo sa konalo 31. marca 2009 na pôde MZ SR v Bratislave.

Minister zdravotníctva SR Richard Raši v úvode zasadnutia konštatoval, že jednou zo základných úloh výboru je dohľad nad správnosťou a účelnosťou implementácie Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) dodržiavajúc pritom princíp partnerstva. Vyjadril presvedčenie, že členovia monitorovacieho výboru (MV) budú dohliadať nad celým procesom programovania a implementácie operačného programu tak,  aby prezentovali  verejný záujem  občanov Slovenskej republiky a spoločne na konci programového obdobia dospeli k splneniu všetkých stanovených cieľov.

Hlavným bodom rokovania bolo prerokovať výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2008, ktorá je základným zdrojom údajov o rozsiahlej činnosti súvisiacej s realizáciou OPZ v uplynulom roku. Členovia MV po diskusii tento bod schválili. Následne bude výročná správa zaslaná na posúdenie a schválenie Európskej komisii.

Podľa programu členovia MV posúdili a schválili Plán hodnotení Operačného programu Zdravotníctvo na programové obdobie 2007 – 2013.

Vzhľadom na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 bol upravený Štatút Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo, ktorý členovia MV takisto schválili.

Hodnotiace a výberové kritéria pre Operačný program Zdravotníctvo, ktoré boli ďalším bodom programu zasadnutia, boli aktualizované v nadväznosti na zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v nadväznosti na aktualizovanú  verziu 3.0 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, na základe čoho boli vykonané úpravy najmä za účelom zjednotenia terminológie a postupov, ktoré sa týkajú jednotlivých popisovaných fáz hodnotiaceho a výberového procesu. Členovia MV schválili aktualizovanú verziu hodnotiacich a výberových kritérií.

Správu o vyhodnotení výzvy OPZ 2008/1.1/01 vzali členovia MV na vedomie.

V rámci posledného bodu programu zasadnutia sa členovia MV oboznámili s Informáciou o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Zdravotníctvo a o aktivitách vykonaných v roku 2009.

Snímky zo zasadnutia sa nachádzajú v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie a v kategórii Fotogaléria.