Archív 2008

0

Začiatok akcie: 20.11.2008       

Miesto konania: Bratislava

Takmer 90 záujemcov z celého Slovenska využilo Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve na získanie nielen všeobecných informácií o Operačnom programe Zdravotníctvo (OPZ) a Operačnom programe Vzdelávanie (OPV), ale aj konkrétnych odpovedí na ich individuálne otázky. Obidva operačné programy prinášajú jedinečnú možnosť získať finančné prostriedky pre oblasť zdravotníctva oveľa komplexnejším spôsobom ako v minulom programovom období.

Bola to hlavná informačná aktivita roka Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Zdravotníctvo a sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie. Jedným z dôležitých cieľov informačného dňa bolo tiež zvýšiť povedomie občanov SR o štrukturálnych fondoch, o Európskej únii a jej úlohe v oblasti kohéznej politiky.

V hodinových intervaloch sa opakovala krátka prezentácia o základných faktoch o OPZ a opatrení 2.2 OPV, oprávnených aktivitách  a možnostiach získania nenávratného finančného príspevku na financovanie zdravotníckej infraštruktúry alebo na ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. Program pokračoval počas jednotlivých prezentácií aj po ich ukončení v&nbsnbsp;dočasne vytvorenom konzultačnom stredisku, kde pracovníci Sekcie európskych programov a projektov poskytovali individuálne konkrétnejšie odborné informácie. O základné informácie a možnosť konzultácie neprišiel nikto, ak navštívil MZ SR kedykoľvek v čase od 9.00 do 15.00.  

Každý účastník informačného dňa dostal informačný balíček s brožúrou Operačného programu Zdravotníctvo, letákmi o OPZ a OPV a prvým číslom Spravodajcu OPZ.