Archív informácií 2009

0

Začiatok akcie: 26.11.2009       Koniec akcie: 26.11.2009

Miesto konania: Bratislava

Druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve sa uskutočnil dnes v Bratislave. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ho organizovalo s cieľom zvýšiť povedomie občanov o tom, ako prebieha proces realizácie Operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie a aké sú možnosti získania prostriedkov štrukturálnych fondov na financovanie projektov v zdravotníctve.

Takzvaný deň otvorených dverí prebiehal v dvoch paralelných blokoch. Jeden blok tvorili pravidelne sa opakujúce prezentácie spojené s diskusiou. Prvýkrát  bola akcia obohatená o vystúpenia prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti z realizácie úspešných projektov v rámci operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie.

Námestníčka generálneho  riaditeľa  Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Ing. Edita Beňová informovala o realizácii projektu „Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti”.

„Od roku 2006 prebiehala komplexná rekonštrukcia a dostavba. Celé toto zariadenie bolo potrebné vybaviť novou zdravotníckou  technikou. Na celkové vybavenie nového ústavu nám veľmi pomohli štrukturálne fondy,  kde sme v hodnote 6 222 000 euro vlastne získali formou nenávratného finančného príspevku na dofinancovanie vybavenia a zdravotníckej techniky”, povedala námestníčka Beňová. nbsp; Podľa nej podarilo sa im zakúpiť špičkovú zdravotnícku techniku, najmä röntgenovú, diagnostickú a operačnú techniku.

Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Elena Štefíková mala prezentáciu na tému „Skúsenosti z realizácie projektu Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK „.

Na otázku v čom vidí  prínos vyhlásených výziev v rámci štrukturálnych fondov, Štefíková konštatovala: „Formuje sa určitý systém aj do budúcna plánovania ľudských zdrojov na regionálnej úrovni. Roky sa nevenovala pozornosť vysokej vekovej štruktúre lekárov najmä všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a stomatológom. Postupne nám títo lekári odchádzajú a nie je ich kým nahradiť. Jednotlivé projekty, ktoré sa realizujú a lekári ktorí sa vyškolení v rámci tohto projektu, môžu doplniť a nahradiť týchto odchádzajúcich lekárov do budúcna”. 

Ako dodala: “Zároveň predpokladáme, že absolventi  špecializačného štúdia nám zotrvajú  po skončení nášho projektu stanovený čas v zdravotníckych zariadeniach v samosprávnom kraji”.

Druhý paralelný blok  predstavovali počas celého dňa konzultácie hostí s pracovníkmi sekcie európskych programov a projektov a úspešnými prijímateľmi. Účastníci podujatia tak mali výbornú príležitosť konzultovať ich vlastné špecifické otázky týkajúce sa implementácie štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

Pri príležitosti Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve rezort vydal  dva letáky a dvoch Spravodajcov venovaných procesu implementácie oboch operačných programov v slovenských regiónoch.

Od začiatku realizácie Operačného programu Zdravotníctvo bolo v rámci deviatich  vyhlásených výziev predložených  98 žiadostí o NFP a k 31. októbru 2009 máme schválených 20 žiadostí, z ktorých je už uzavretých 16 zmlúv o poskytnutí NFP na projekty .

ZVUKY

ZVUK 1 Námestníčka generálneho  riaditeľa  Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Ing. Edita Beňová:

 „Čiže od roku 2006 prebiehala komplexná rekonštrukcia a dostavba. Celé toto zariadenie bolo potrebné vybaviť novou zdravotníckej technikou. Na celkové vybavenie nového ústavu nám pomohli štrukturálne fondy,  kde sme v hodnote 6 222 000 euro vlastne získali formou nenávratného finančného príspevku na dofinancovanie vybavenia a zdravotníckej techniky”.

ZVUK 2 Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Elena Štefíková

„Formuje sa určitý systém aj do budúcna plánovania ľudských zdrojov na regionálnej úrovni. Roky sa nevenovala pozornosť vysokej vekovej štruktúre lekárov najmä všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a stomatológom. Postupne nám títo lekári odchádzajú a nie je ich kým nahradiť. Jednotlivé projekty, ktoré sa realizujú a lekári ktorí sa vyškolení v rámci tohto projektu, môžu doplniť a nahradiť týchto odchádzajúcich lekárov do budúcna”.