Archív informácií 2009

0

Začiatok akcie: 29.10.2009       Koniec akcie: 26.02.2010

Dňa 29. októbra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán  pre operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2009/1.2/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5″.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc a opatrenia 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecn&yacutyacute;ch nemocníc vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.2 na túto výzvu, predstavuje 124 834 720,34 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 3 000 000 EUR a maximálna výška je 27 000 000 EUR.

Informácia o konaní informačných seminárov k vyhlásenej výzve bude zverejnená na webovej stránke www.opz.health-sf.sk do dvoch týždňov od vyhlásenia výzvy v sekcii Aktuality a v sekcii Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie v kategórii Plánované akcie.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou stanovený na 26. februára 2010.

Výzva s prílohami sa nachádza v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.