Archív informácií 2010

0

Začiatok akcie: 04.11.2010       Koniec akcie: 04.11.2010

Miesto konania: Banská Bystrica

Rezort zdravotníctva predstavil úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov

Banská Bystrica 4. novembra 2010 –  Konferencia venovaná úspešne zrealizovaným projektom podporeným z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) sa uskutočnila dnes v Banskej Bystrici. Zameraná bola na prezentáciu regionálneho prínosu projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Podujatie bolo určené zástupcom zdravotníckych zariadení, orgánov štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, profesijných kom&ococirc;r a združení a odbornej i laickej verejnosti. Nad konferenciou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.

Hlavný program tvorili prezentácie troch úspešne zrealizovaných projektov. Z prezentácií realizátorov sa účastníci dozvedeli základné informácie o projektoch, ich dosiahnuté výsledky, prínos pre regióny Slovenska a ďalšie plány úspešných prijímateľov.

O účinkoch projektu s názvom „Komplexná modernizácia SÚSCCH a. s. za účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti” informovala námestníčka generálneho riaditeľa pre liečebný a diagnostický úsek Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. Gabriela Kaliská.

G. Kaliská stručne zhodnotila účinok projektu: „Po realizácii projektu stúpli všetky  výkony v ústave. Najvýznamnejší vzostup sa zaznamenal v tých činnostiach, kde boli nasmerované prostriedky z projektu. Počet hospitalizácií v ústave celkove stúpol o 57%. Počet operácií srdca stúpol o 73%, koronarografie o 27%, katétrové ablácie  arytmií o 36%, cievne sonografie o 251,2%.  Začali sme praktizovať intervenčné výkony na periférnych cievach, ktoré sa pred realizáciou projektu nemohli vykonávať. Zvýšila sa radiačná ochrana pacientov aj personálu.”

O regionálnom prínose projektu s názvom “Nákup angiografického prístroja pre komplexné kardiologické aplikácie” hovoril riaditeľ a vedúci lekár KARDIOCENTRA NITRA s.r.o. Marián Hranai.

M. Hranai okrem iného zdôraznil: „Projekt hradený z eurofondov  bola pre kardiocentrum historicky ojedinelou šancou na vybudovanie pracoviska, ktoré po technickej stránke zodpovedá najmodernejším požiadavkám súčasnej medicíny. Kardiocentrum po realizácii projektu rozšírilo spektrum diagnostických a liečebných možností a zapojilo sa do vedeckého výskumu spolu s ostatnými špičkovými pracoviskami vo svete.”

O úspešnosti projektu KARDIOCENTRA NITRA s.r.o. hovoria aj dosiahnuté výsledky. Rok pred realizáciou projektu sa vykonalo 12 extra koronárnych výkonov, po inštalovaní nového prístroja ich bolo 60, nárast  bol v tomto prípade 500 %-ný.

Na RTG pracovisku pred realizovaním projektu za rok evidovali 2085 vybavených pacientov a za 12 mesiacov po skončení projektu to už bolo 3032, čo predstavuje nárast o 45,4%.

Za 12 mesiacov pred realizáciou projektu lekári kardiocentra poskytli 476 pacientom neodkladnú zdravotnú starostlivosť (život ohrozujúce stavy) a za rovnaké obdobie po realizácii projektu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlilvosť 653 pacientom, prírastok tak predstavuje 37,2%.

Na záver prezentoval údaje o projekte s názvom “Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb VÚSCH, a.s.” generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. František Sabol.

F. Sabol okrem iného povedal: „Projekt sa týkal  nákupu  špičkovej  zdravotníckej  diagnosticko-operačnej  techniky, ktorou sa vybavila Kardiologická klinika. Prínos projektu vidíme v zlepšení dostupnosti akútnej, aj plánovanej liečby srdcovo-cievnych ochorení vo východoslovenskom regióne. Zvýšili sa počty intervenčných výkonov, a tým sa  skrátili  čakacie  listy  na  jednotlivé vyšetrenia ako aj zákroky.”

Po ukončení projektu VÚSCH, a.s. výrazne stúpol počet implantácii trvalého kardiostimulátora (TSK) . Kým pred realizáciou projektu od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 sa zaznamenalo 164 implantácií TKS  za rovnaké obdobie po realizácii projektu v roku 2010 ich bolo 229. Nárast v tomto prípade predstavoval
takmer  72%.

V prvom polroku roku 2009 pred realizáciou projektu sa vykonalo 149 katétrových ablácií a za rovnaké obdobie 2010 ich bolo 242. (Katétrová ablácia je invazívna liečebná metóda používaná na liečbu niektorých porúch srdcového rytmu).  Rast výkonov bol  61,57 %.

Kým pred realizáciou projektu od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009 sa zaznamenalo 493 výkonov PCI (Perkutánna koronárna intervencia – postup používaný na liečbu zúžených vencovitých tepien na srdci), za rovnaké obdobie po realizácii projektu v roku 2010 ich bolo 667, čo tvoril rast o takmer 74%.

Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila samostatný operačný program pre sektor Zdravotníctva. OPZ úrovňou zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov patrí medzi najúspešnejšie operačné programy v programovom období 2007 – 2013. V rámci OPZ bolo k 31. októbru 2010 zazmluvnených 44 projektov s finančným objemom takmer 278 miliónov EUR, čo predstavuje už 94,45% finančných prostriedkov OPZ. K nbsp;rovnakému dátumu bolo vyčerpaných viac ako 50 miliónov EUR čo tvorí 17,2% disponibilnej alokácie OPZ. 

Program konferencie, príhovor ministra zdravotníctva a CV prednášajúcich v prílohách.