Archív 2010

0

Začiatok akcie: 25.03.2010       Koniec akcie: 26.03.2010

Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2010/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská  uskutočnili vo štvrtok 25. marca 2010 v salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.00 hod. a  v piatok 26. marca 2010 v zasadačke hotela Yasmin,  Tyršovo  nábrežie 1, Košice od 10.00 do 12.00 hod. 

Semináre sa konali k výzve s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia” v rámci schválen&yacuyacute;ch Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlásil v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.
Sú to o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity.

Pracovníci zo sekcie európskych programov a projektov  MZ SR oboznámili potenci&aacuaacute;lnych žiadateľov s cieľom výzvy, oprávnenými aktivitami, finančným vymedzením a spolufinancovaním, či systémom platieb. Informovali tiež o spôsobe predloženia a vypracovania žiadosti. Vysvetlili, čo sa rozumie pod komplexným reštrukturalizačným programom, finančnou analýzou, rozpočtom projektu. Ďalšími oblasťami prezentácie boli: číselník oprávnených výdavkov, proces schvaľovania žiadostí o NFP,  príprava zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania, publicita, monitorovanie projektu a podobne.

Prezentáciu nájdete v prílohe. Fotografie zo seminárov sa nachádzajú vo Fotogalérii.