Archív informácií 2011

0

Začiatok akcie: 30.05.2011       Koniec akcie: 14.10.2011

Dňa 30 mája 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu  OPZ 2011/2.1/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia” v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlasuje v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.
Sú to o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Žiadateľ o NFP predkladá ako povinnú prílohu žiadosti o&nbnbsp;NFP aj potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení LSKxP.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP, vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje  3 740 839,30 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 100 000 EUR  a maximálna výška je                 2 000 000 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP  je výzvou stanovený na 14. októbra 2011.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Banskej Bystrici, Košiciach.

Prvý seminár sa uskutoční v stredu 22. júna 2011 v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.00 hod.

Druhý seminár  bude vo štvrtok 23. júna 2011 v zasadačke hotela Yasmin,  Tyršovo  nábrežie 1, Košice od 10.00 do 12.30 hod

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 20. júna 2011  na mailovú adresu [email protected].

Kompletný text výzvy a jej prílohy sa nachádzajú v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.

2011-05-30  09:36:41