Archív informácií 2012

0

Začiatok akcie: 16.05.2012       Koniec akcie: 16.05.2012

Miesto konania: Žilina

Zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo navštívili v utorok 16.05.2012  tri zdravotnícke zariadenia v Žiline, ktorých projekty boli úspešne realizované s podporou Európskej únie v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.

Prvým zdravotníckym zariadením, ktoré hostia navštívili bola Poliklinika KRANKAS s.r.o. Žilina, kde sa realizoval projekt nazvaný  Modernizácia polikliniky v Žiline na Bratislavskej ulici. Cieľom projektu bolo prispieť rekonštrukciou a modernizáciou polikliniky  k prevencii a podpore zdravia u ochorení skupiny 5.

Celkové oprávnené výdavky boli vo výške  1 990 776,00 EUR. Tieto výdavky sú zložené z nenávratného finančného príspevku (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)  vo výške 1 607 551,62 EUR  a zo štátneho rozpočtu SR v sume 283 685, 58 EUR. Okrem NFP zariadenie vynaložilo na projekt vlastné zdroje vo výške 99 538,8 EUR. Realizácia projektu sa skončila 11. 2. 2011.

Projekt bol zameraný na stavebné práce a dodávku prístrojov. V rámci stavebných prác bola zrekonštruovaná strecha a zateplená celá fasáda budovy a v budove bol inštalovaný výťah, ktorý pomohol debarierizácii interiéru celej budovy.

Z projektu boli ďalej zakúpené nové diagnostické prístroje. Jedným z nich je digitálny RTG prístroj Quantum Q-Rad DS, ktorým sa realizujú kompletné celotelové snímky – skiagrafické vyšetrenia v digitálnej technológii. Ďalej bol zakúpený nový mamografický digitálny prístroj PLANMED NUANCE, využívaný najmä na preventívne a indikované vyšetrenia prsníkov žien v rámci mamografického skríningu, ktorého cieľom je zachytiť prípadné rozvíjajúce sa nádorové ochorenie v jeho najrannejšom štádiu. Rádiodiagnostické pracovisko polikliniky sa vďaka  inštalovanému systému PACS na archiváciu digitálnych snímok stalo súčasťou T3 komunikačného centra, čo  umožňuje vz&aacuaacute;jomnú výmenu obrazovej a textovej dokumentácie nielen medzi pracoviskami polikliniky, ale tiež na území Slovenska. Pracovisko sa zaradilo medzi špičkové zariadenia svojho druhu v našej republike a je prvým pracovisko s priamou digitalizáciou v Žiline.

Tretím diagnostickým prístrojom je moderný sonografický prístroj EYE CUBED, ktorý je určený na komplexné zobrazenie štruktúr oka a očnice. Umožňuje zachytenie videa, jeho archiváciu a opakované prezeranie uložených sekvencií snímania. Ultrazvuková diagnostická metóda pri diagnostike vnútroočných nádorov má vyššiu rozlišovaciu schopnosť ako magnetická rezonancia. Je nenahraditeľný pri vyšetreniach úrazov oka, keď rýchle zobrazenie umožňuje promptný výber chirurgického postupu. V Žilinskom kraji sú v súčasnosti pre pacientov k dispozícií tieto prístroje len na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine, vo Vojenskej nemocnici s poliklinikou v Ružomberku na Očnej klinike FNsP v Žiline.

Prínos projektu spočíva nielen v skvalitnení možností prevencie ochorení skupiny 5 , ale aj v aktívnom prístupe polikliniky a jej zdravotníckych pracovníkov k podpore a rozvoju všetkých hodnotových zložiek prevencie, kde má nezastupiteľné miesto výchova, vzdelávanie a šírenie osvety nielen pre pacientov, ale aj obyvateľov mesta. Poliklinika položila základy niekoľkých zaujímavých podujatí s netradičnými formami na  podporu prevencie a ochrany zdravia.

Fakultná nemocnica s poliklinikou  (FNsP) Žilina bola podľa programu druhým navštíveným zdravotníckym zariadením. Vo FNsP sa realizoval projekt Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v FNsP Žilina. Jeho cieľom bolo zlepšiť možnosti a kvalitu urgentnej starostlivosti a komplexnej odbornej starostlivosti o onkologických pacientov v FNsP Žilina.

Celkové zazmluvnené výdavky projektu a teda aj nenávratný finančný príspevok boli vo výške 13 262 075,08 EUR. Realizácia projektu sa skončila 30.11.2011.

Riaditeľka FNsP Žilina Ing. Daniela Bekeová, MPH okrem iného povedala, že   realizáciou projektu vzniklo oddelenie urgentného príjmu, ktoré vo fakultnej nemocnici dovtedy absentovalo. Vybudovali sa nové priestory oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OIAM) s kompletným prístrojovým vybavením na špičkovej úrovni a s rozšírením lôžkovej kapacity o 2 lôžka. Oddelenie sa nachádza v tesnej blízkosti oddelenia zobrazovacích metód, čo zvyšuje pridanú hodnotu tejto časti projektu.

Druhou časťou projektu bol nákup lineárneho urýchľovača na oddelenie radiačnej onkológie. „Inštaláciou lineárneho urýchľovača Clinac iX a simulátora Acuity sa  minimalizujú negatívne účinky ožarovania. Ožiari sa tak menej zdravého tkaniva a liečbu možno presnejšie zamerať. To zlepšuje jej toleranciu a znižuje počet komplikácií. V roku 2011, po zavedení novej technológie, sa zvýšil počet ožarovacích výkonov o 24 %,” zdôraznila p. Bekeová.

Monitorovacia návšteva v Žiline vyvrcholila prehliadkou neštátneho zdravotníckeho zariadenia Žilpo, s.r.o. Tu sa realizoval projekt Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o.  Cieľom uvedeného projektu bolo realizovať modernizáciu polikliniky so zámerom zvýšenia kapacity poskytovania ambulantnej starostlivosti a jednodňovej chirurgie zameranej na ochorenia „skupiny 5″ a nákup špecializovanej zdravotníckej techniky so zámerom zvýšenia kapacity poskytovania ambulantnej starostlivosti a jednodňovej chirurgie zameranej na ochorenia „skupiny 5″.

Celkové zazmluvnené výdavky projektu boli vo výške 1 725 298,73 EUR, z toho  nenávratný finančný príspevok (NFP)  predstavoval 1 639 033,79 EUR.  NFP bol zložený  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 1 393 178,72 EUR a štátneho rozpočtu SR vo výške 245 855,07 EUR. Okrem toho zariadene prispelo vlastnými zdrojmi vo výške  86 264, 94 EUR. Realizácia projektu sa skončila 31.8.2010

Z prostriedkov schváleného projektu zdravotnícke zariadenie ŽILPO nadstavilo dve poschodia a ďalšie poschodie kompletne rekonštruovalo, čím získalo nové priestory o rozlohe cca 1100 m2. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena troch výťahov. V nových priestoroch sa nachádza rehabilitačná ambulancia, dve ambulancie praktického lekára, psychiatrická ambulancia, kardiologická ambulancia, ambulancia funkčnej diagnostiky, dve ambulancie interného lekárstva, alergiologická ambulancia, diabetologická ambulancia, oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) s vlastnou chirurgickou ambulanciou, troma operačnými sálami a štyrmi izbami s kapacitou desať lôžok.

Vďaka eurofondom mohlo zdravotnícke zariadenie ŽILPO, s.r.o. zakúpiť modernú operačnú prístrojovú techniku, čo mu umožnilo rozšíriť  spektrum endoskopických výkonov v odboroch chirurgia, ORL, ortopédia, traumatológia a gynekológia.

Slovenská republika je v aktuálnom v programovom období 2007 – 2013 jedin&yacuyacute;m členským štátom EÚ, ktorý z prostriedkov štrukturálnych fondov investuje do zdravotníctva prostredníctvom samostatného operačného programu. O prostriedky z Operačného programu Zdravotníctvo s alokáciou 250 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa uchádzajú zdravotnícke zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti na realizáciu komplexných projektov. Všetky schválené projekty sú prednostne zamerané na zlepšenie prevencie, diagnostiky a liečby 5 najzávažnejších skupín ochorení. Podľa slovenských štatistík sú to kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny úmrtí, ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy.

2012-05-21  10:37:08