Archív 2012

0

Začiatok akcie: 30.10.2012       Koniec akcie: 30.10.2012

Miesto konania: Banská Bystrica

Názov konferencie: Operačný program Zdravotníctvo v projektoch

Miesto konania: Banská Bystrica

Dátum: 30. októbra 2012

Záštita nad konferenciou: ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská

Hlavný program: prezentácie troch úspešne zrealizovaných projektov    

•1.   Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry pre zabezpečenie komplexných zdravotníckych služieb Národného rehabilitačného centra (NRC) Kováčová

NRC Kováčová bolo pred realizáciou projektu technologicky poddimenzované. Nákupom  sa doplnil súčasný technologický park diagnosticko – liečebnými high-tech zariadeniami, ktoré  zvýšia efektivitu liečby, počet i rozsah výkonov a znížia čas hospitalizácie. Po realizácii projektu boli zavedené 4 nové terapeutické postupy, na ktoré boli vypracované štandardy rehabilitačnej starostlivosti. Podľa riaditeľky NRC Kováčová Oľgy Zábojníkovej:Najunikátnejším  je moderný terapeutický prístroj určený pre simulačný nácvik efektívnej chôdze u pacientov s poškoden&iaciacute;m miechy pomocou robotickej stabilizačnej ortézy v súlade s najnovšími zisteniami neurorehabilitácie. Prístroj zabezpečuje prirodzený a reprodukovateľný model držania tela a chôdze, ktorý je rozhodujúci najmä v prvých obdobiach rehabilitácie, pričom vysoká intenzita nácvikov vedie k zrýchlenému napredovaniu liečby.”  

– NRC Kováčová vrámci projektu získalo aj špeciálne medicínske zariadenie, ktoré analyzuje neuromuskulárne poruchy, vyhodnocuje dysfunkcie pohybového aparátu, určuje riziká difúznej osteoporózy, vykonáva test rovnováhy, diagnostiku závratov a určuje účinnosť svalových liečebných programov.

– Ďalším prístrojom je mobilný prístroj na liečbu chladom v kombinácii s infračerveným žiarením, generuje studený vzduch do – 32 °C.

– Kompaktné zariadenie novej generácie na liečbu bolestivých stavov.

•2.   Technologická rekonštrukcia a modernizácia Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) Piešťany

Zvyšovanie kvality, dostupnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti  ústav postavil na reštrukturalizácií a modernizácií prístrojového vybavenia.  Vďaka financiám z projektu realizovali nákup špičkovej vysoko-sofistikovanej  diagnosticko-liečebnej  technológie: ultrazvukový prístroj na všeobecné zobrazovanie a podrobnú echokardiografiu, ako aj celotelový kostný denzitometer so skenovacím stolom a s motorizovaným ramenom. Riaditeľ ústavu  Jozef Rovenský označil za   jednu z priorít  z hľadiska dlhodobého plánovania vytváranie motivačného  prostredia pre zamestnancov za účelom zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Kvalita stojí na ľuďoch, ich vnímaní pacienta a schopnosti vyhovieť mu. Pacient bol a vždy bude v centre pozornosti všetkých zamestnancov ústavu,” konštatoval riaditeľ Rovenský.

•3.   Modernizácia špecializovanej nemocnice  ORL Humenné, s. r. o.

Nemocnica  získala za finančné prostriedky z eurofondov zdravotnícku techniku, ktorá slúži v ambulanciách na diagnostiku ORL ochorení. Druhú skupinu tvorí prístrojová technika  na liečbu ORL ochorení, ktorou sú vybavené dve operačné sály.

Podľa riaditeľa nemocnice Igora Hriseňka: „Modernizácia prístrojového vybavenia umožnila rozšíriť, skvalitniť a  zvýšiť počty operačných zákrokov, pričom sa  vďaka projektu  v ambulanciách nemocnice vyšetrilo viac pacientov”. V roku 2009 pred realizáciou projektu vyšetrili 16 692 pacientov, v roku 2011 až 22 608 pacientov. V ústavnej starostlivosti sa zvýšil počet operačných výkonov. V roku 2009 operovali 1 801 pacientov, v roku 2011 už 3 048 pacientov. Zvýšil sa podiel mimoregionálnych operovaných pacientov, v roku 2009 tvorili mimospádoví pacienti 41,51 %, v roku 2011 sa tento podiel zvýšil na 54,57  %.

Operačný program Zdravotníctvo je z hľadiska realizácie najúspešnejším slovenským operačným programom. Zazmluvnenie prostriedkov z alokovanej sumy v rámci OPZ predstavuje 99 %. Čerpanie prostriedkov na projekty v súčasnosti  už presiahlo 60 %.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská: „Operačný program Zdravotníctvo je z hľadiska realizácie mimoriadne úspešný  a aj keď má zdravotníctvo mnoho  problémov, práve projekty sú dôkazom, že máme aj veľa pozitív – napríklad dokážeme efektívne využívať financie z eurofondov.”

2012-10-31  11:16:54