Archív informácií 2013

0

Začiatok akcie: 23.09.2013       Koniec akcie: 23.09.2013

Dňa 23. septembra 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia” v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej LSKxP).

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Sú to ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu k HP MRK. Žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu žiadosti o NFP aj Záväzné stanovisko Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity o schválení podpory LSKxP.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 2 000 000,00 eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP 2 000 000, – eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 10. januára 2014 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti obsahuje samotná výzva a prílohy k nej.

Ministerstvo zdravotníctva SR spresní dátumy konania informačných seminárov pre potenciálnych záujemcov.

Výzva ako aj prílohy k nej sa nachádzajú v sekcii Výzvy a v kategórii Aktuálne výzvy.

2013-09-23  13:51:03