Archív často kladených otázok 2008

0

1/

Otázka v rámci výzvy 2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 Môže byť žiadateľom projektu začínajúci podnikateľ, t. j. podnikateľská organizácia  založená v zmlysle Občianskeho zákonníka č. 513/1991 Zb v roku 2008, ktorá je vlastníkom ambulatného zdravotníckeho zariadenia (disponuje LV) a zároveň v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu s poskytovateľmi ambulatnej zdravotnej starostlivosti – min. 5 ambulancií…

Spoločnosť nebude schopná priložiť povinnú prílohu č. 11 – t. j. účtovnú závierku za posledné ukončené účtovné obdobie.

Oprávneným žiadateľom v zmysle výzvy je právnická osoba v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá je vlastník ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva) a zároveň poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – minimálne 5 a viac ambulancií alebo v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti – minimálne 5 a viac ambulancií.

Oprávneným žiadateľom môže  byť  aj v právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2008, avšak v prílohe miesto riadnej účtovnej závierky predloží mimoriadnu účtovnú závierku a zároveň viditeľne upozorní Riadiaci orgán na dôvod predloženia takejto účtovnej závierky. Predloženie mimoriadnej účtovnej závierky nemá vplyv na bodové hodnotenie projektu na základe hodnotiacich kritérií schválených monitorovacím výborom.

2/ 

Je oprávneným žiadateľom nemocnica, ktorá síce má nedoplatky na platbách na zdravotné alebo sociálne poistenie ale má s poisťovňou uzavretý splátkový kalendár, ktorý plní?

Jednou z podmienok výzvy a ďalších relevantných dokumentov, ktoré tvoria jej prílohu je explicitne daná podmienka, že medzi oprávnených žiadateľov nepatria žiadatelia, ktorí nesplnili povinnosti týkajúce sa platby poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie (dôchodkov&eeacute;, nemocenské, garančné a úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu solidarity) a príspevku na starobné dôchodkové sporenie a odvodov daní.  Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ, ktorý je daňovým dlžníkom voči štátu (aj napriek plneniu platieb na základe splátkového kalendára je žiadateľ, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči štátu považovaný za dlžníka), nemôže byť v zmysle uvedených podmienok oprávneným žiadateľom.

3/

Pod akým číslom je potrebné zaradiť výrobu informačných a pamätných tabúľ – je to povinná položka podľa nariadenia Komisie 1828/2006 ES pre investičné projekty.

Výdavky na informačné a pamätné tabule je potrebné v zmysle Príručky pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu potrebné v rámci rozpočtových tabuliek v žiadosti o NFP a opise projektu zaradiť do skupiny výdavkov 637004 – Všeobecné služby. Čo sa týka obstarania informačných a pamätných tabúľ, žiadateľ je povinný zahrnúť do súťažných podkladov aj povinnosť týkajúcu sa zabezpečenia informačných a pamätných tabúľ v zmysle Manuálu pre publicitu. V rozpočte však bude výdavky vynaložené na publicitu uvádzať v podpornej aktivite “Publicita a informovanosť”.

4/

Otázka v rámci opatrenia 2.1

Jedna lekárka má dve ambulancie, môžeme to chápať ako 2 ambulancie alebo ako jednu?

Uvedené je potrebné chápať ako jednu ambulanciu, ak lekárka disponuje jediným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotnú starostlivosť poskytuje v jednom priestore v rámci rovnakých ordinačných hodín. V prípade, že ide o 2 ambulancie – miestnosti, ktoré budú následne vyznačené ako 2 priestory v pôdoryse zariadenia, majú samostatné schválené ordinačné hodiny a v oboch ambulanciách sa denne poskytuje zdravotná starostlivosť, je možné považovať tieto ambulancie za dve.

5/

Je potrebné mať na liste vlastníctva aj pozemok pod budovou, alebo stačí vlastniť budovu a pozemok môže byť v prenájme?

Nie je nevyhnutné, aby žiadateľ vlastnil aj pozemok pod budovou, ale je potrebné aby žiadateľ zabezpečil v nájomnej zmluve (zmluva musí byť podpísaná na min. 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP) súhlas vlastníka pozemku s realizáciou projektu ako aj so všetkými aktivitami a povinnosťami žiadateľa z toho vyplývajúcich. Žiadateľ je povinný ošetriť zmluvné vzťahy s vlastníkom tak, aby žiadateľovi nemohlo byť na prekážku akékoľvek plnenie práv vlastníka, ktoré by mohlo byť v rozpore s podmienkami a povinnosťami, ktoré žiadateľovi resp, potenciálnemu prij&iacuiacute;mateľovi vyplývajú z projektu/zmluvy o NFP.

6/

V poliklinike, ktorá je vo vlastníctve príspevkovej organizácie, sídlia aj iné subjekty, ktoré neposkytujú zdravotnú starostlivosť (napr. sídlo zdravotnej poisťovne, bufet a jedáleň). Je potrebne vyčleniť z rozpočtu časť nákladov, ktoré budú neoprávneným výdavkom?

Áno, v rozpočte je potrebné vyčleniť tieto neoprávnené výdavky, tak ako je to v zmysle Príručky pre oprávnenosť výdavkov, ktorá je prílohou zverejnenej výzvy. V rámci položky rozpočtu – neoprávnené výdavky je potrebné súhrnne uviesť všetky neoprávnené výdavky (neoprávnené výdavky vyplývajúce z rozpočtu stavby a ostatné neoprávnené výdavky na realizáciu projektu). Zároveň sa odporúča uvádzať iba tie neoprávnené výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu, nakoľko projekt sa bude považovať za ukončený až po vyčerpaní všetkých výdavkov (aj neoprávnených).

Medzi neoprávnené výdavky sa zaraďujú aj výdavky nad rámec medzery vo financovaní určenej na základe finančnej analýzy v prípade projektov generujúcich príjmy, ktoré sú zároveň potrebné pre zrealizovanie uvedeného projektu.

7/

V poliklinike sídlia súkromné ambulancie. Nebude vadiť, ak tieto súkromné ambulancie budú zahrnuté do projektu, pričom vo finančnej analýze zohľadníme príjmy z prenájmu?

Súkromn&eaceacute; ambulancie môžu byť zahrnuté do projektu, pričom je nevyhnutné aby príjmy z prenájmu boli zohľadnené vo finančnej analýze. Žiadateľ zároveň predkladá nájomné zmluvy s týmito súkromnými ambulanciami, povolenia na prevádzku týchto ambulancií a schválené ordinačné hodiny, ako aj prehľad všetkých ambulancií v budove a ich vyznačenie na pôdoryse.

Oprávneným žiadateľom je žiadateľ, ktorý je priamo poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo má priamo zmluvný vzťah s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti (nájomný, podnájomný).

8/

Otázky v rámci opatrenia 1.2 všeobecné nemocnice

Možno do projektu zahrnúť aj rekonštrukciu kotolne, resp nahradenie starých kotlov novými, ak z komplexného reštrukturalizačného programu vyplynie takáto potreba?

Možno do projektu zahrnúť aj rekonštrukciu archívu?. V archíve sú uložené zdravotné spisy, dokumentácie, chorobopisy pacientov.

Možno do projektu zahrnúť aj rekonštrukciu vybavenia práčovne s úpravou bielizne pre pacientov?

Možno do projektu zahrnúť aj výmenu, zakúpenie náhradného energetického zdroja, ak je to nevyhnutné v rámci starostlivosti o pacienta?

Možno do projektu zahrnúť aj rekonštrukciu kuchyne, ktorá sa využíva na stravovanie pre pacientov, ale aj lekárov?

Áno, všetky vyššie uveden&eaeacute; výdavky sú oprávnené, ak to vyplynie z komplexného reštrukturalizačného programu zdravotníckeho zariadenia a súvisí to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá je uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia.

9/

V aktuálnych výzvach sa spomína predloženie žiadosti cez ITMS, je potrebné žiadosť predkladať elektronicky cez tento portál, alebo bude stačiť ak žiadateľ doručí do termínu výzvu v papierovej forme, všetky potrebné náležitosti.

Žiadateľ sa môže rozhodnúť, či žiadosť o NFP predloží cez verejný portál, alebo v papierovej forme so všetkými potrebnými náležitosťami v stanovenom prechodnom období – t. znamená do 31.12.2008. Po tomto dátume bude možné v zmysle momentálne aktuálneho Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 žiadosti predkladať iba cez verejný portál.

10/

V projekte chceme riešiť dostavbu budovy k poliklinike. V zozname povinných príloh je zadefinované predloženie pôdorysu zdravotníckeho zariadenia s popisom ambulancií podľa predloženého prehľadu. Pôdorys ktorej budovy bude potrebné predložiť? Novej budovy, starej budovy alebo oboch?

 Pretože, keď bude dostavba hotová, časť lekárov sa zo starej budovy premiestni do nových priestorov (dostavba) a na ich pôvodné miesta v starej budove prídu iní lekári. Tým pádom sa zmení terajší (súčasný) pôdorys starej budovy.

Pôdorys zdravotníckeho zariadenia sa predkladá na existujúcu budovu. Podmienkou výzvy na opatrenie 2.1 je, že nadstavby a prístavby, ktorými sa stavby zvyšujú resp. pôdorysne rozširujú budú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou. Takéto nadstavby resp. prístavby sú oprávnené vtedy, ak už hrubá stavba existuje a je základnými sieťami napojená alebo inak prepojená s hlavnou budovou. Pôdorys tejto časti budovy bude zároveň predmetom projektovej dokumentácie stavby, v ktorej bude uvedené vyžitie nových priestorov.

Opodstatnenosť dostavby musí žiadateľ dostatočne odôvodniť v rámci komplexného reštrukturalizačného programu zdravotníckeho zariadenia, tak aby bola zachovaná komplexnosť rekonštrukcie a modernizácie celého zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že žiadateľ už splnil podmienku minimálne 5 ambulancií poskytujúcich denne zdravotnú starostlivosť je potrebné dokladovať využitie novovzniknutých priestorov v dostavbe samotným žiadateľom v prípade, že je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo prostredníctvom zmlúv o budúcej nájomnej zmluve s poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti.

Pôdorys zdravotníckeho zariadenia predložený žiadateľom musí dostatočne popisovať využitie priestorov ambulanciami aj v rámci nadstavby zdravotníckeho zariadenia. 

11/

Bude sa za oprávneného považovať žiadateľ, ktorý má nehnuteľnosť v užívaní na základe Zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku na dobu viac ako 10 rokov (od predloženia žiadosti o NFP) a nie nájomnej zmluvy?

Nie, v zmysle podmienok stanovených v príslušnej výzve sa za oprávnenú bude považovať iba zmluva o nájme resp. zmluva o výkone spr&aacuaacute;vy majetku, ktorý bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v prípade, že táto zmluva je uzavretá na dobu určitú minimálne na 10 rokov od dátumu uzávierky príslušnej výzvy.

12/

Ak je budova nemocnice pavilónového typu a 5 ambulancií sa nachádza v rôznych pavilónoch avšak v rámci komplexného areálu nemocnice – je takýto žiadateľ oprávnený žiadať o NFP z opatrenia 2.1?

Nemocnica s poliklinikou môže vypracovať na ambulantnú/poliklinickú časť samostatný projekt v rámci opatrenia 2.1 iba v prípade, že je možné stavebne a funkčne rozlíšiť nemocničnú a ambulantnú časť. V prípade, ak sa ambulancie nachádzajú v rôznych častiach nemocnice, je potrebné zahrnúť ich do žiadosti spolu s nemocničnou časťou v rámci výzvy na opatrenie 1.2 a zdôvodniť v komplexnom reštrukturalizačnom programe zdravotníckeho zariadenia.

13/

Otázka v rámci opatrenia 2.1:

Žiadateľom je príspevková organizácia, ktorá je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ale je aj v priamom zmluvnom vzťahu s ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nebude to chyba pri podávaní projektu? Možno zahrnúť všetky ambulancie do projektu s tým, že do finančnej analýzy uplatníme príjmy z prevádzky (nájomné).

Do projektu treba zahrnúuacute;ť všetky ambulancie – ambulancie, ktoré prevádzkuje žiadateľ, ako aj ambulancie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, s ktorými má žiadateľ uzavretú nájomnú zmluvu. V rámci finančnej analýzy následne žiadateľ zahrnie nájomné platené týmito ambulanciami do príjmov v rámci peňažných tokov (cash flow) projektu.

14/

Otázka v rámci opatrenia 2.1:

V poliklinike je lekár, ktor&yacuyacute; denne poskytuje zdravotnú starostlivosť, ale je iba na polovičný úväzok. Môže to robiť problém pri rozhodovaní o žiadosť o nenávratný finančný príspevok ?

Jednou z podmienok definovaných vo výzve pre opatrenie 2.1 je podmienka minimálne 5 ambulancií, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná starostlivosť. V prípade, že sa vo Vašom prípade jedná o samostatnú ambulanciu (žiadateľ dokladuje predložením pôdorysu zdravotníckeho zariadenia), v ktorej sa poskytuje denne ambulantná zdravotná starostlivosť (žiadateľ dokladuje predložením originálu alebo overenej kópie schválených ordinačných hodín), je možné túto ambulanciu zahrnúť do projektu, pričom celkovo musí byť splnená podmienka minimálne 5 ambulancií.

15/

Otázka v rámci opatrenia 2.1:

V prípade nadstavby, kde sa vytvoria ambulancie, je potrebné deklarovať obsadenosť ambulancií?

Opodstatnenosť nadstavby musí žiadateľ dostatočne odôvodniť v rámci komplexného reštrukturalizačného programu zdravotníckeho zariadenia, tak aby bola zachovaná komplexnosť rekonštrukcie a modernizácie celého zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že žiadateľ už splnil podmienku minimálne 5 ambulancií poskytujúcich denne zdravotnú starostlivosť je potrebné dokladovať využitie novovzniknutých priestorov v nadstavbe samotným žiadateľom v prípade, že je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo prostredníctvom zmlúv o budúcej nájomnej zmluve s poskytovateľmi ambulantnej starostlivosti. Pôdorys zdravotníckeho zariadenia predložený žiadateľom musí dostatočne popisovať využitie priestorov ambulanciami aj v rámci nadstavby zdravotníckeho zariadenia. 

16/

Nemocnica, n. o. by chcela  v rámci výzvy na opatrenie 1.2 požiadať o NFP. Možno do žiadosti začleniť tieto sektory:

– zameranie na materiálno-technické vybavenie urodynamických vyšetrení

– materiálno-technické vybavenie poliklinickej časti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

– prístrojové vybavenie gastroenterologického pracoviska

– prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie

– prístrojové vybavenie rádiologického oddelenia

– prístrojové vybavenie onkologickej ambulancie

– príiacute;strojové vybavenie onko-hematologického oddelenia

Na základe analýzy súčasnej situácie poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecnej nemocnice v rámci komplexného reštrukturalizačného programu (KRP) je potrebné vypracovať v súlade s osnovou KRP zverejnenou pri vyhlásenej výzve) musí žiadateľ dostatočne odôvodniť potrebu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a technológií, pričom prednostne by malo ísť o zdravotnícke technológie zamerané na ochorenia „typu 5“.  V prípade opodstatnenosti je možné do predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok  zahrnúť výdavky aj na Vami uvedené zdravotnícke prístrojové vybavenie  a materiálno-technické vybavenie. Upozorňujeme, že riešenie nemocničnej a ambulantnej časti zdravotníckeho zariadenia súčasne v rámci výzvy pre opatrenie 1.2 je oprávnené v prípade, že žiadateľ v rámci komplexného reštrukturalizačného programu odôvodní potrebu dovybavenia tejto časti zdravotníckeho zariadenia pre zabezpečenie komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

17/

V prípade, že žiadateľ je správcom zdravotníckeho zariadenia, ktoré doklady je potrebné predložiť z pohľadu vlastníctva resp. účelu využitia zdravotníckeho zariadenia (nehnuteľnosti)?

Ak žiadateľom je správca v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov resp. v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je príspevkovou organizáciou zriadenou v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak je potrebné predložiť list vlastníctva, na ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník resp. správca.

Ak žiadateľom je správca v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby podľa zákona  č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, alebo je právnickou osobou v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, tak je potrebné predložiť zmluvu o výkone správy podpísanú minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP.