Archív často kladených otázok 2009

0

1.

Vlastním nezmluvnú ambulanciu, ktorá je v nájomnom vzťahu s poliklinikou s.r.o., ktorá je žiadateľom o NFP. V poliklinike nie som spoločníkom ani konateľom. Je možné čerpať z OPZ finančné prostriedky na nákup diagnostického onkologického  prístroja do mojej ambulancie?

odpoveď:

Oprávneným žiadateľom je vlastník/správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia, ktoré je predmetom projektu, a v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2008 a skôr a v čase predloženia projektu je v ňom minimálne 5 a viac samostatných funkčných ambulancií s prednostným zameraním na liečbu „ochorení skupiny 5″, v ktorých sa denne poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia.

Keďže sa v nezmluvnej ambulancii neposkytuje zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia, nie sú výdavky na nákup diagnostického prístroja pre túto ambulanciu z prostriedkov OPZ oprávnené.

2. 

Kedy má zdravotnícke zariadenie povinnosť predložiť Stavebný zámer verejnej práce zostavený v súlade s vyhláškou MVRR SR na vykonanie zákona 254/1998?

odpoveď:

Stavebný zámer je žiadateľ (bez ohľadu na jeho právnu formu) povinný predložiť pre verejnú prácu s rozpočtom nad 1 327 756,75 EUR, čo je v prepočte 40 mil. SKK. Celkovou cenou verejnej práce je cena vrátane DPH. Upozorňujeme, že v prípade ak má žiadateľ nárok na odpočet DPH je DPH považovaná za neoprávnený výdavok. V tomto prípade žiadateľ zaradí v rozpočte DPH do neoprávnených výdavkov.  V prípade, že žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH je DPH oprávneným výdavkom a žiadateľ uvádza celú hodnotu rozpočtových položiek vrátane DPH  v oprávnených výdavkoch.

Stavebný zámer musí byť zostavený v súlade s vyhláškou MVRR SR č. 83/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z..

3.

Kedy je potrebné vypracovať štátnu expertízu?  

odpoveď:

Štátnu expertízu je potrebné predložiť len pre verejné práce s rozpočtom nad  6 638 783,77 EUR, čo je v prepočte 200 mil. SKK v súlade so  nbsp;zákonom č. 254/1998 o verejných prácach v platnom znení.

4. 

Naša obec s počtom obyvateľov cca 2.550, je zapísaná v Atlase rómskych komunít,  podiel rómskych obyvateľov je cca 25,7 %. Je možno uchádzať sa o dotáciu v rámci výzvy MZ SR na zabezpečenie rekonštrukcie  a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Naša obec je vlastníkom zdravotníckeho strediska kde sa nachádzajú štyri

samostatné funkčné ambulancie a to:

–    Ambulancia všeobecného lekára   –  ordinačné hodiny   denne

–    Ambulancia pre deti   – ordinačné hodiny denne

–    Stomatologická ambulancia – ordinačné hodiny 3x týždenne

–    Gynekologická ambulancia   –  ordinačné hodiny 2x týždenne.

Odpoveď:

Rekonštrukcia zdravotného strediska môže byť z Operačného programu Zdravotníctvo podporená iba v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu. Lokálna stratégia komplexného prístupu predstavuje komplexný projektový zámer zameraný na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý pozostáva zo samotnej rozvojovej strednodobej stratégie a súboru samostatných projektov, ktoré v stanovenej postupnosti a časovej následnosti simultánne riešia potreby rôznych oblastí problematiky marginalizovaných rómskych komunít tak, aby tieto vzájomne tvorili ucelený synergický rozvojový celok. Lokálne stratégie komplexného prístupu sú predkladané na schválenie na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Po schválení lokálnej stratégie komplexného prístupu môže byť žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska predložená v rámci špecifickej výzvy na opatrenie 2.1 vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR pre žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré sú formou projektového z&aacutaacute;meru súčasťou schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu. Podmienka existencie „5 a viac samostatných funkčných ambulancií, ktorých sa denne poskytuje zdravotná starostlivosť” sa pri týchto výzvach neuplatňuje.

Výzvu na predkladanie Lokálnych stratégií komplexného prístupu, ako aj ďalšie potrebné informácie nájdete na http://romovia.vlada.gov.sk/12916/vyzva-na-predkladanie-ziadosti- o-poskytnutie-podpory-lskxp-aktualizovana-v-zmysle-uznesenia-vlady-sr-c-431/2009.php

5. 

Je v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/02 oprávneným žiadateľom zdravotné stredisko, ktoré spĺňa podmienku vzniku v roku 2008 a skôr, ale v priebehu roka 2009 zmenilo majiteľa a právnu formu?

odpoveď:

Oprávneným žiadateľom je aj zdravotnícke zariadenie, ktoré zmenilo vlastníka alebo právnu formu v priebehu roka 2009, pokiaľ bol touto zmenou zachovaný pôvodný účel zdravotníckeho zariadenia – poskytovanie zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. V prípade zmeny vlastníka alebo právnej formy v roku 2009 predkladá žiadateľ účtovnú závierku zdravotníckeho zariadenia za rok 2008 pred touto zmenou.

6.

Vo výzve je uvedené, že medzi oprávnených žiadateľov nepatrí žiadateľ, voči ktorému je vedený výkon rozhodnutia. V poznámke pod čiarou sa zároveň k výkonu rozhodnutia uvádza, že napr. zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

V zozname príloh žiadosti o NFP zverejnenom pri príslušnej výzve sa zároveň hovorí, že jedno z povinných príloh žiadosti o NFP je príloha č. 16, ktorá je definovaná nasledovne:

Čestné vyhlásenie o tom, že:

– žiadateľ nie je daňovým dlžníkom,

– žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

– žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotné poistenie,

– voči žiadateľovi nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,

–  žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

– voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie,  nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

– žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona
č.  82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,

– žiadateľ vážne neporušil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo ostatných nástrojov finančnej pomoci poskytnutých zo zahraničia,

– o  zamedzení duplicitného financovania projektu,

– o zhodnosti originálu žiadosti o NFP vrátane jej príloh a jej kópií.

Pre subjekty verejnej správy nie je relevantné vyhlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.

V Príručke pre žiadateľa je zároveň táto príloha uvedená týmto spôsobom:

Čestné vyhlásenie o tom, že:

– žiadateľ nie je daňovým dlžníkom,

– žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie  a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

– žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotné poistenie,

– voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia,

– žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

– voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácie a nebol proti nemu

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

– žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č.  82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,

– žiadateľ vážne neporušil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo ostatných nástrojov finančnej pomoci poskytnutých zo zahraničia

– o  zamedzení duplicitného financovania projektu,

– o zhodnosti originálu žiadosti o NFP vrátane jej príloh a jej kópií.

Pre subjekty verejnej správy nie je relevantné vyhlásenie, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.

Zároveň vzor čestného vyhlásenia, ktoré je prílohou Príručky pre žiadateľa obsahuje toto vyhlásenie:

„Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie žiadajúcej o nenávratný finančný príspevok, týmto čestne vyhlasujem, že:

– organizácia nie je daňovým dlžníkom,

– organizácia nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

– organizácia nie je dlžníkom poistného na zdravotné poistenie,

– voči organizácii nie je vedený výkon rozhodnutia,

– organizácia má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

– voči organizácii nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol  proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

– organizácia neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č.  82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,

– organizácia vážne neporušila zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou spolufinancovanou z ES alebo ostatných nástrojov finančnej pomoci poskytnutých zo zahraničia,

– o  zamedzení duplicitného financovania projektu,

– o zhodnosti originálu žiadosti o NFP vrátane jej príloh a jej kópií.”

Je možné, na základe uvedených informácií, pokladať za dostatočné vyplnenie vzoru čestného vyhlásenia žiadateľom, kde text nie je úplne totožný s textom uvedeným v zozname príloh?

odpoveď:

Je dostačujúce, aby žiadateľ vyplnil Čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou Príručky pre žiadateľa. Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 definuje ako minimálnu povinnú prílohu čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (pričom toto vyhlásenie nie je relevantné pre subjekty verejnej správy). Zároveň v odkaze pod čiarou je odvolávka na zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Exekúcia je teda chápaná ako jedna z foriem výkonu rozhodnutia.

To znamená, že pokiaľ ste subjekt súkromného sektora, čestné vyhlásenie, že voči Vám nie je vedený výkon rozhodnutia zahŕňa aj exekúciu, ako jednu z foriem výkonu rozhodnutia. V prípade, že ste subjekt verejnej správy, nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie, že voči Vám nie je vedený výkon rozhodnutia, ktorého jedna z foriem je aj exekúcia.

7. 

Ak nemocnica – akciová spoločnosť v žiadosti o NFP predloží nájomnú zmluvu uzavretú so svojim jediným akcionárom samosprávnym krajom – vlastníkom majetku na dobu neurčitú, s bodom, že ukončenie nájmu je možné dohodou oboch strán, alebo výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou plynúcou prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci

v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Splní takáto nájomná zmluva kritérium stanovené vo výzve: „nájomná zmluva podpísaná minimálne na dobu 10 rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP”?

odpoveď:

Áno, nájomná zmluva na dobu neurčitú spĺňa požadované kritérium uvedené vo výzve a bude zo strany RO akceptovaná.

8. 

Splní žiadateľ ustanovenie v čestnom prehlásení: vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, ak v rámci koncepcie oddĺženia zdravotníckych zariadení prijal návratnú finančnú výpomoc?

odpoveď:

Návratná finančná výpomoc zdravotníckym zariadeniam (v zmysle platnej legislatívy: §19 ods. 12  zákona č. 523/ 2004  o rozpočtových pravidlách  verejnej správy, § 100a   zákona č. 578 /2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) účelovo viazaná na uhradenie istiny existujúcich záväzkov s lehotou splatnosti do 30. septembra 2008,  je plne v súlade s kritériom vysporiadania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom v zmysle podmienok výziev na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásených v rámci Operačného programu Zdravotníctvo za predpokladu, že zdravotnícke zariadenie bude plniť v stanovených lehotách všetky svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o návratnej finančnej výpomoci.