Archív často kladených otázok 2010

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Pri príprave žiadosti o NFP sme zistili, že otázky zamerané na zistenie súladu projektu s jednotlivými horizontálnymi prioritami sú odlišne naformulované v príručke pre žiadateľa v tabuľke č. 15  časti 4.2 Inštrukcia na vyplnenie žiadosti o NFP a opisu projektu a odlišne v ITMS.

Naša otázka znie – podľa čoho máme pri príprave  ŽoNFP postupovať?

Odpoveď:

RO zverejnil úpravu Príručky pre žiadateľa a Upozornenie, v ktorom je uvedené správne znenie týchto otázok. Zosúladenie s ITMS je v gescii CKO. Žiadateľ pri definovaní vplyvu na jednotlivé horizontálne priority postupuje v zmysle aktualizovanej Príručky pre žiadateľa. V prípade nezosúladenia otázok uvedených v ITMS do lehoty uzávierky jednotlivých výziev, nesúlad otázok týkajúcich sa relevancie pre jednotlivé horizontálne priority (príručka a vytlačená žiadosť o NFP), nebude považovaný za nedostatok, ktorý by mal vplyv na hodnotenie predmetnej žiadosti.