Archív prijatých žiadostí 2008, 2009

0

V rámci vyhlásenej výzvy OPZ 2009/2.2/01 pre národný projekt s názvom – Nákup mobilných mamografických jednotiek.

Oprávneným žiadateľom pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu „Nákup mobilných mamografických jednotiek” je Východoslovenský onkologický ústav, a.s..

Celková suma finančných prostriedkov vyčlenená v rámci opatrenia 2.2 na túto výzvu, predstavuje 4 308 716,85 EUR.

Celkový počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP

v EUR

Celková požadovaná výška NFP

v EUR

1

4 533 974 EUR

4 307 275,30 EUR