Archív prijatých žiadostí 2008, 2009

0

V rámci vyhlásenej výzvy OPZ 2009/2.1/01 s n&aacuaacute;zvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 15 000 000 EUR.

Minimálna výška NFP na projekt – 350 000,- EUR.

Maximálna výška NFP na projekt – 2 000 000,- EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí o NFP

Celkový počet prijatých a zaregistrovaných žiadostí o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP

v EUR

Celkov&aacuaacute; požadovaná výška NFP

v EUR

32

47 780 179,78 EUR

41 803 534,52 EUR