Archív prijatých žiadostí 2010, 2011

0

Na výzvu OPZ 2010/2.1/02 zameranú „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia” v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu zareagovalo 29 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP).

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 8 000 000 EUR. Minimálna výška NFP na projekt 350 000 EUR a maximálna výška na projekt 2 000 000 EUR.

Celkové finančné vyjadrenie výšky doručených žiadostí.

Celkový počet prijatých a 

zaregistrova -ných žiadostí

o NFP

Celkové výdavky žiadostí o NFP v EUR

Celková požadovaná výška NFP v EUR

Percentuálny podiel z celkovej alokácie finančných prostriedkov

na výzvu

29

21 756 577,22

20 472 392,89

255,9 %