Čo je monitorovací výbor

0

Postavenie  Monitorovacieho výboru

Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo je orgán, ktorý v zmysle princípu partnerstva prostredníctvom svojich členov zabezpečuje dohľad nad programovaním a implementáciou operačného programu tak, aby prezentoval verejný záujem občanov Slovenskej republiky.

Úlohy Monitorovacieho výboru

MV sa presvedčí o účinnosti a kvalite vykonávania operačného programu v súlade s týmito ustanoveniami:

a)       schvaľuje programový manuál v častiach – oprávnené aktivity, oprávnení prijímatelia a finančný plán;

b)       zváži a schváli návrh hodnotiacich a výberových kritérií do šiestich mesiacov od schválenia operačného programu a schváli každú revíziu týchto kritérií v súlade s potrebami programovania;

c)       na základe dokumentov, ktoré predloží riadiaci orgán, pravidelne monitoruje pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov operačného programu;

d)       monitoruje výsledky implementácie, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os a hodnotenia realizovaného počas vecne príslušného obdobia;

e)       posúdi a schváli výročné správy a záverečnú správu o vykonávaní uvedené v článku 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 a berie na vedomie priebežné správy o vykonávaní operačného programu;

f)         dostáva od riadiaceho orgánu informácie o komunikačnom pláne, o pokroku pri jeho vykonávaní, o vykonaných opatreniach v oblasti informovania a publicity a použitých komunikačných prostriedkoch;

g)       dostáva od Orgánu auditu informácie o výročnej kontrolnej správe v zmysle článku 62 ods. d) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 alebo o tej časti správy, ktorá sa vzťahuje na príslušný operačný program, a všetkých dôležitých pripomienkach, ktoré môže Európska komisia (ďalej len „EK“) vzniesť po preskúmaní tejto správy alebo v súvislosti s danou časťou tejto správy;

h)       môže navrhnúť riadiacemu orgánu akúkoľvek revíziu alebo preskúmanie operačného programu, ktoré by mohlo umožniť dosiahnuť ciele fondu uvedené v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 alebo zlepšiť jeho riadenie vrátane finančného riadenia;

i)         posúdi a schváli akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia EK o príspevku z fondov;

j)         posúdi a schváli návrhy na realokáciu prostriedkov v rámci operačného programu.

Okrem úloh vymenovaných v odseku 1, písm. a) až j) tohto článku MV:

a)       berie na vedomie programový manuál (vynímajúc časti, ktoré schvaľuje podľa odseku 1 písm. a) tohto článku) k operačnému programu a každú revíziu tohto manuálu;

b)       zaujme stanovisko ku každej veci, ak si to operačný program vyžaduje a ak to navrhne člen MV;

c)       môže riadiacemu orgánu odporučiť, aké činnosti by sa mali podniknúť v súvislosti so zabezpečením zlepšenia výsledkov vykonávania a dosahovania cieľov operačného programu.