Hodnotiaci a výberový proces

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje Štatút Poradnej komisie MZ SR k aplikovaniu výberových kritérií pre výber a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Zdravotníctvo. MZ SR zriaďuje Poradnú komisiu v zmysle Systému riadenia pre štrukturálne fondy a Kohézny fond na programové obdobie 2007 – 2013. Zároveň týmto zrušuje Štatút výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie žiadostí o NFP.

2012-11-15  08:16:05